Odpady medyczne - przypominamy o terminach.Przypominamy o terminach:

I. do dnia 15 marca każdego roku należy złożyć do właściwego marszałka województwa sprawozdania i zbiorcze zestawienia danych o radzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodawania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok,

II. do dnia 24 maja 2019 r. należy:

1. dostosować pomieszczenia do wstępnego magazynowania odpadów medycznych do wymogów określonych w 7 ust. 2 pkt 8 i 9 rozporządzenia z dnia 5 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.1975) t.j.:

a) wyposażyć w wentylację zapewniającą podciśnienie z zapewnieniem filtracji odprowadzonego powietrza przy czym dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnych pod warunkiem magazynowania odpadów medycznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych

b) wyposażyć w zabezpiecznia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące rownież gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów

2. pomieszczenia i miejsca do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych powinny być dostosowane do wymagań określonych w 10 ust. 2 pkt 3 t.j. wyposażone w wentylację.