Terminy obowiązkowego przeglądu technicznego kas fiskalnychNa postawie § 54 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019r. poz. 816) obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.

W przypadku kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany dokonać pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas – po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji.

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w w/w rozporządzeniu obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.

Podatnik nie dokonuje obowiązkowego przeglądu technicznego kasy w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, pod warunkiem że w tym samym okresie nie prowadzi ewidencji. Obowiązkowego przeglądu technicznego w przypadku o którym mowa wyżej, podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Termin pierwszego przeglądu technicznego jest liczony zgodnie z przepisami art. 12 § 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

Archiwum

Archiwum - tematycznie