UWAGA LEKARZE PROWADZĄCY INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE I GRUPOWE PRAKTYKI LEKARSKIE1.powierzchnia pomieszczenia powinna być dostosowana do zainstalowanych w nim urządzeń, aparatury oraz sprzętu i wynosić co najmniej 12 m2( dopuszcza się powierzchnię pomieszczenia nie mniejszą niż 9 m2 – nie później niż do 26 maja 2008r.). 2.pomieszczenie, w którym przewiduje się wykonywanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, powinno być wyposażone w umywalkę i zlewozmywak z wodą bieżącą ciepłą i zimną oraz w autoklaw w zależności od potrzeb w sterylizator niskotemperaturowy ( dopuszcza się brak umywalki pod warunkiem wyposażenia pomieszczenia w zlewozmywak dwukomorowy – nie później niż do 26 maja 2008r.) , dopuszcza się brak autoklawu , pod warunkiem zapewnienia sterylizacji na suche powietrze – nie później niż do 31 grudnia 2000r.). 3.w pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wymianę powietrza poprzez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej kanałowej, w którym konieczna jest zwiększona wymiana powietrza, powinna być wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja ( w przypadku braku możliwości wykonania wentylacji grawitacyjnej kanałowej dopuszcza się wietrzenie naturalne przez okno – nie później niż do 26 maja 2008r.) 4.aparatura i sprzęt medyczny powinny posiadać certyfikaty, uzyskane na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach ( dopuszcza się brak certyfikatów - nie później niż do 26 maja 2008r.). 5.pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego powinny mieć wysokość co najmniej 3 m w świetle ( dopuszcza się wysokość pomieszczenia nie mniejszą niż 2,5 m w świetle i pod warunkiem zastosowania w nim wentylacji mechanicznej zapewniającej 4 wymiany na godzinę– nie później niż do 26 maja 2008r.) 6.pomieszczenie, w których mają być udzielane świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii lub urologii albo mają być udzielane świadczenia zdrowotne o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powinna być wydzielona kabina higieny osobistej – (dopuszcza się brak kabiny osobistej – nie później jednak niż do 26 maja 2008r.) 7.pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi operacyjne, zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego, zabiegi wymagające wyłącznie znieczulenia dożylnego lub sedacji, mają być udzielane świadczenia zdrowotne o charakterze inwazyjnym, powinno być wyposażone w aparaturę czerpalną uruchamianą bez kontaktu z dłonią ( dopuszcza się armaturę czerpalną uruchamianą dłonią – nie później niż do 26 maja 2008r.)

Archiwum

Archiwum - tematycznie