Z obrad ORL – czerwiec 2019 r.Obradom sesji wyjazdowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w dniach 7-8 czerwca 2019 r. przewodniczył prezes LIL Leszek Buk. Informacje z działalności Delegatur LIL przedstawili ich przewodniczący.
Delegatura Chełm – przedstawiciel delegatury uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej SP. Wojskowego Szpitala w Chełmie. Dyrektorem tej placówki została Kamila Ćwik (ekonomistka).
Delegatura Zamość – 8.06.2019 r. odbył się w Zamościu mecz piłkarski lekarze – prawnicy o puchar dr. Jerzego Mazura, długoletniego przewodniczącego delegatury. Przedstawiciel delegatury brał udział w konkursie na pielęgniarkę oddziałową oddziału kardiologii Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu.
Delegatura Lublin – przedłużono abonament na System Informacji Prawnej LEX Ochrona Zdrowia. Zgodnie z decyzją Rady Okręgowej, Prezydium wybrało wykonawcę do przeprowadzenia kapitalnego remontu w pokojach gościnnych w budynku LIL – wartość kosztorysu wybranej oferty robót to 98 400 zł brutto. Dofinansowano zakup biletów do kina i na koncert dla lekarzy seniorów. Przedstawiciele Prezydium ORL brali udział w różnych spotkaniach i konferencjach, w tym prezes LIL Leszek Buk m. in. we wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę nowego Centrum Stomatologicznego UM, w X Kongresie Polonii Medycznej w Gdańsku i w posiedzeniu NRL.
Informacje o działalności komisji problemowych ORL przekazali ich przewodniczący.
Komisja Rekreacji i Sportu – 18.05.2019 r. odbył się IX Roztoczański Rajd Rowerowy ze startem i metą w Suścu. W dniach 17 maja i 26 maja 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Polski Izb Lekarskich w Golfie. Pierwszy z tych turniejów zorganizowano na profesjonalnym polu Klubu Sobienie GC. W dniu 2 czerwca 2019 r. zorganizowano kolejny Piknik Rodzinny w Malibu w Krężnicy i, jak w poprzednich edycjach, frekwencja i humory dopisały, a w sprawną organizację zaangażowali się wszyscy członkowie komisji.
Komisja Wykonywania Zawodu – 22 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji. Omawiano na nim m. in. tematy związane z przejmowaniem przez LIL dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach oraz jej udostępnianiem, dostępem lekarzy do e-recepty.
Komisja Stomatologiczna – dużym problemem w działalności, zwłaszcza jednoosobowych gabinetów stomatologicznych, są kontrole przeprowadzane przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Inspektorzy w czasie kontroli żądają od zatrudnionych lekarzy dentystów, aby w procesie dekontaminacji stosowali ogólne wytyczne, opracowane przez towarzystwa naukowe, które nie są obowiązującymi przepisami prawnymi. Wytyczne te miały być materiałem do dyskusji i opracowania obowiązujących norm prawnych, których nadal brak. Wytyczne w obecnej, ogólnej, formie nakładają na lekarzy dentystów wymagania, które znacznie zwiększają koszty pracy gabinetów stomatologicznych i rozbudowują wymagania dokumentacyjne wręcz do absurdalnych granic. Niestety, często lekarze dentyści są zastraszani, że jeżeli nie będą ich realizować, to mogą być na nich nakładane różne kary, z zamknięciem gabinetu włącznie. Istotnym problemem, dyskutowanym na forum Komisji Stomatologicznej NRL, jest kwestia naboru na studia stomatologiczne. Obecnie w Polsce jest 36 tys. lekarzy dentystów czynnych zawodowo, co w przybliżeniu odpowiada, że na 1 lekarza przypada tysiąc pacjentów. Tymczasem przyjmuje się, że na 1 lekarza dentystę powinno przypadać 2 do 2,5 tysiąca pacjentów, bo w przeciwnym przypadku gabinet stomatologiczny nie będzie w stanie pokryć kosztów finansowych, związanych z jego działalnością.
Komisja Socjalno-Bytowa – w okresie sprawozdawczym wypłacono „becikowe” dla 13 dzieci z rodzin lekarskich.
Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – 4 czerwca 2019 r. odbyło się w LIL spotkanie Komisji ds. Lecznictwa Otwartego ORL z dyrektorami szpitali lub ich przedstawicielami, lekarzami POZ i AOS. W spotkaniu wziął udział Leszek Buk, prezes LIL. Tematem spotkania było funkcjonowanie SOR-ów oraz Izb Przyjęć od strony prawno-organizacyjnej. W ocenie sytuacji zwrócono uwagę na braki kadrowe lekarzy dyżurnych, brak transparentnych procedur dla lekarzy, jak i pacjentów, które utrudniają skrócenie czasu oczekiwania chorego na wykonanie odpowiednich badań czy konsultacji specjalistycznych. Innym ważnym tematem dyskusji była problematyka e-skierowań.
Komisja Kultury – 24-26 maja 2019 r. odbył się w Płocku Mały Kongres Kultury Lekarskiej. Miał on charakter konsultacji z wszystkimi lekarzami, zajmującymi się organizacją wydarzeń kulturalnych. Z Lubelskiej Izby Lekarskiej brało w nim udział 5 przedstawicieli, członków Komisji Kultury ORL. Jesteśmy chlubnym wyjątkiem, bo w 16 Izbach Okręgowych nie ma Komisji Kultury lub jest ona połączona z rekreacją. 18 maja 2019 r. w Klubie Lekarza otwarto wystawę fotografii Jerzego Bednarskiego pt. „W dobrym świetle”. W dniu 8 czerwca 2019 r., również w Klubie Lekarza, odbył się wernisaż wystawy malarstwa pt. „Pejzaże” Izabeli Edeńskiej i Anny Serafinowicz-Kuszneruk.
Komisja Młodych Lekarzy – 22 czerwca 2019 r. odbył się Motopiknik, w czasie którego można było obejrzeć nowe modele Toyoty oraz zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy.
Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwały: 1. O terminie posiedzeń ORL w II półroczu 2019 r.: 18 września, 9 października, 6 listopada, 4 grudnia; 2. Upoważniono Prezydium ORL do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych w zakresie związanym z dostawą do budynku LIL ciepła systemowego przez LPEC; 3. Dokonano zmiany uchwały w sprawie ryczałtów za posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej, w oparciu o przepisy prawne zawarte w Monitorze Polskim 2019, poz.155.
Na zakończenie obrad ORL uchwalono dwa stanowiska w sprawie zmian w Kodeksie karnym, które zagrażają bezpieczeństwu lekarzy w czasie wykonywania pracy zawodowej oraz mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów oraz projektu ustawy umożliwiającej zatrudnianie lekarzy spoza UE.

(jj)

Stanowisko Nr 2/2019/8
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

popierające
Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie w pełni popiera Stanowisko Nr 9/19/VIII z dnia 31 maja 2019 r. wyrażające stanowczy sprzeciw wobec zmiany treści art. 155 KK, dotyczącej uchwalonej przez Sejm RP w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Proponowane zmiany obejmują swoją surowością także czynnych zawodowo lekarzy, co stoi nie tylko w sprzeczności z ideą, która przyświecała tym zmianom, ale też stanowią potencjalne zagrożenie dla obecnego systemu ochrony zdrowia obciążonego poważnym deficytem kadrowym.


Stanowisko Nr 3/2019/8
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw w zakresie wprowadzenia uproszczonej procedury zatrudnienia w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy spoza UE

• Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie negatywnie ocenia propozycję stworzenia możliwości uzupełnienia kadry medycznej przez lekarzy spoza UE w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w których istnieje zagrożenie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych z powodu braku na rynku pracy lekarzy specjalistów w danej dziedzinie.
• Nałożenie na izby lekarskie obowiązku wydawania kolejnego rodzaju prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE, z równoczesnym określeniem warunków przyznania tego prawa bez wskazania rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie (np.: proponowany art.7 ust. 2a, pkt 5 i 7) uniemożliwia samorządowi lekarskiemu właściwą weryfikację osób ubiegających się o prawo wykonywania zawodu zarówno pod kątem zawodowym – praktycznym, jak również etycznym, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Archiwum

Archiwum - tematycznie