Stanowisko NRL - punkty edukacyjneZgodnie ze Stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie sposobu zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 r. do pierwszego okresu rozliczeniowego zalicza się wszystkie właściwie udokumentowane punkty edukacyjne uzyskane po wejściu w życie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. po dniu 27 września 1997 r. Poszczególne formy doskonalenia zawodowego z tego okresu będą rozliczane wg. punktacji określonej w załączniku nr 3 w/w rozporządzenia MZ. W sytuacji gdy lekarz nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych, bądź liczbę godzin wynikającą za szczegółowego programu danego zdarzenia edukacyjnego należy przyjąć, że każdy dzień udziału w kursie medycznym lub kongresie naukowym oznacza 6 godzin szkolenia, czyli 6 punktów edukacyjnych, a każdy dzień udziału w zjeździe , konferencji lub sympozjum naukowym oznacza 5 godzin szkolenia, czyli 5 punktów edukacyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby punktów edukacyjnych uzyskanych z poszczególnych form kształcenia w danym okresie rozliczeniowym. I tak np.: - udział w krajowym lub zagranicznym kongresie , zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym można uzyskać max. 40 punktów - udział w szkoleniu wewnętrznym max. 60 punktów (zarejestrowanym w LIL) - udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe max. 100 punktów - udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów max. 60 punktów - przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 punktów - indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego max. 10 punktów Każdy lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Lubelskiej Izbie Lekarskiej „Indeks doskonalenia zawodowego” z wpisanymi chronologicznie rodzajami aktywności zawodowej, kserokopiami (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i faktur oraz zestawieniem zbiorczym wszystkich zdarzeń edukacyjnych (zgodnie z indeksem). Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone. Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie na podstawie którego będzie mógł uzyskać wpis do prawa wykonywania zawodu z adnotacją o dopełnieniu obowiązku zawodowego i liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych. Pobierz wzór zestawienia zbiorczego Ewidencji Doskonalenia Zawodowego

Archiwum

Archiwum - tematycznie