Zmiany w klauzuli sumieniaPrawo.pl

To podmiot leczniczy, a nie lekarz, ma wskazać inną lecznicę, która zapewni pomoc pacjentowi w razie odmowy lekarza, który powoła się na klauzulę sumienia. Taki przepis przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wersja projektu przyjęta przez rząd została upubliczniona w czwartek. Projekt rząd przyjął 7 stycznia 2020 roku.

Nowelizacja zakłada wiele zmian dotyczących kształcenia podyplomowego, tworzy kompleksową regulację prawną najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i realizacją stażu podyplomowego, ale także umożliwia cudzoziemcom odbywanie stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Realizacja wyroku TK w sprawie klauzuli sumienia

W art. 30 i art. 39 zmienianej ustawy następuje weryfikacja treści tych przepisów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 7 października 2015 r. sygn. akt K 12/14 mówiącym o ich niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

TK orzekł, że ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją. Niekonstytucyjny jest np. wymóg, by lekarz, który nie chce wykonać aborcji wskazał pacjentce szpital przeprowadzający takie zabiegi.

Nowelizacja przepisu art. 30 zmienianej ustawy polega na wykreśleniu kwestionowanego przez TK jako bliżej niedookreślonego sformułowana „oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”.

Zmieniony zostanie także przepis art. 39 zmienianej ustawy polega na wykreśleniu wyrazów „z tym, że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym”. Jednocześnie dodano przepis zobowiązujący podmiot leczniczy, do wskazania lekarza lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który zapewni realną możliwość wykonania świadczenia.

Zmiany w nowelizacji dotyczą również:

• Jeden centralny system kwalifikacji i rozdziału miejsc rezydenckich
 Dodatek finansowy dla kierownika specjalizacji
 Łatwiej będzie zatrudnić obcokrajowca
 Nowy egzamin państwowy 
 Otwarta baza pytań
 Szpital szybciej zatrudni lekarza spoza UE
 Staż po nowemu
 Obcokrajowcy na stażu na tych samych zasadach
 Rozszerzenie katalogu opiekunów
 Jednolite kryteria kierowania
 Uznawanie dorobku
 Zmiana dziedziny w trakcie specjalizacji
 Miejsca rezydenckie i pozarezydenckie łącznie
 Będzie list intencyjny
 Konkurs w systemie elektronicznym
 Dwa dni na weryfikację
 Możliwość wydłużenia postępowania
 Składnie wniosków o rezydenturę
 Delegowanie do szpitala powiatowego
 Jedna umowa na specjalizację i dyżury
 Uporządkowano dyżury medyczne
 Prawa i obowiązki lekarza w trakcie specjalizacji
 Konsultant wojewódzki zweryfikuje
 Przystępowanie do PES  
 Zasady certyfikacji umiejętności zawodowych
 Kursy także w formie e-learningowej

Szczgółowe informacje na portalu prawo.pl w tekście: Zmiany w klauzuli sumienia zgodnie z wyrokiem TK w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza

Ważne daty

Dyrektor CEM uruchomi bazy pytań:

  •  LEK oraz LDEK, w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą – do dnia 15 października 2020 r.,
  •  PES brzmieniu nadanym projektowaną ustawą – do dnia 1 listopada 2020 r.,
  •  PEM w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą – najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym PEM w określonej dziedzinie medycyny. Powyższe związane jest z koniecznością przygotowania pytań przez dyrektora CEM i ekspertów przygotowujących i weryfikujących pytania egzaminacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny dla poszczególnych baz pytań.

Projekt ustawy przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in.:

 wprowadzenia poliwęglanowych kart prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
 zobowiązania konsultantów wojewódzkich do weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz wnoszenia opłaty po raz drugi i kolejny za LEK, a także opłaty po raz trzeci i kolejny za PES – które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.;
 wprowadzenia do SMK czynności związanych z nowymi przepisami dotyczącymi realizacji stażu podyplomowego, uznania kwalifikacji zawodowych lekarza albo lekarza dentysty uzyskanego w państwie trzecim w drodze LEW albo LDEW, wprowadzenia nowych zasad organizacji LEK oraz LDEK, wprowadzenia dodatku finansowego dla kierownika specjalizacji, przeprowadzania PES, certyfikacji umiejętności zawodowych, eksperymentu medycznego – które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
 wprowadzenia centralnego systemu kwalifikacji na wolne miejsca specjalizacyjne, weryfikacji zakresu programu specjalizacyjnego, organizacji i realizacji PEM, wprowadzenia jednego przepisu dla delegacji do wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia, MON, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów – które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Archiwum

Archiwum - tematycznie