Apel Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NILW związku z częstymi skargami farmaceutów pracujących w aptece na nieczytelne pisanie recept i na błędy formalne w ich treści, Biorąc pod uwagę dobrą współpracę z farmaceutami oraz potrzebę jej zwiększenia w związku z rozwojem działań związanych ze stopniowym wprowadzaniem opieki farmaceutycznej, Zwracamy się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z prośbą o dołożenie starań, aby recepta była nie tylko czytelna, lecz także odpowiadała szczegółowym, formalnym wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (z następnymi, ewentualnymi zmianami). Równocześnie apelujemy do farmaceutów pracujących w aptekach prosząc o kontynuowanie dobrego obyczaju bezpośredniego porozumiewania się z lekarzem ordynującym dla wyjaśnienia ewentualnych niedociągnięć, braków, czy nawet błędów formalnych recepty. Koleżanki i Koledzy lekarze i farmaceuci, pracujący w Departamencie Gospodarki Lekami NFZ oraz w Wydziałach Gospodarki Lekami Oddziałów Wojewódzkich NFZ, są proszeni o staranne odróżnianie drobnych uchybień, wynikających niewątpliwie z chwilowej nieuwagi lub pośpiechu, od poważnych błędów, które mogą spowodować nieprawidłową realizację recepty. Apelujemy również do Koleżanek i Kolegów lekarzy pracujących w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji MZ, aby w kolejnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept uwzględnili uzupełnianie lub poprawianie przez farmaceutę pracującego w aptece w recepcie danych formalnych zawartych w dowodzie osobistym, lub innych wskazanych w rozporządzeniu dokumentach pacjenta oraz umieścili sformułowania wyjaśniające tryb postępowania w razie ustalania odpowiedzialności za poszczególne błędy formalne. Za Zespół Polityki Lekowej NRL Prof. dr med. Tadeusz L. Chruściel, Przewodniczący Dr hab. med. Andrzej Chciałowski, Sekretarz

Archiwum

Archiwum - tematycznie