XX Okręgowy Zjazd LekarzyPORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zjazdu 2. Powitanie Gości Zjazdu 3. Wystąpienia Gości Zjazdu 4. Wręczenie Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej 5. Wręczenie Lauru Medycznego PRZERWA 6. Wybór Prezydium Zjazdu (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarzy Zjazdu) 7. Przyjęcie regulaminu obrad (uchwała ) 8. Przyjęcie porządku obrad (uchwała ) 9. Wybór komisji zjazdowych: a) Komisja Mandatowa b) Komisja Uchwał i Wniosków c) Komisja Skrutacyjna 10. Sprawozdania z działalności: - Okręgowej Rady Lekarskiej - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - Okręgowego Sądu Lekarskiego - Okręgowej Komisji Rewizyjnej 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003, jego zatwierdzenie i uchwalenie absolutorium za rok 2003 Okręgowej Radzie Lekarskiej (uchwała) 13. Przyjęcie sprawozdań, o których mowa w pkt. 10 (4 uchwały) 14. Przedstawienie preliminarza budżetu na rok 2004 i jego uchwalenie (uchwała) PRZERWA OBIADOWA (OKOŁO GODZ. 14.30) 15. Dyskusja programowa 16. Wolne wnioski 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 18. Zakończenie obrad

Archiwum

Archiwum - tematycznie