Pismo ORL w Lublinie do wojewody lubelskiego

Lubelska Izba Lekarska

Lublin, dnia 23 marca 2020 r.

Sz. Pan Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski

Szanowny Panie Wojewodo,

Reprezentując lekarzy i lekarzy dentystów, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej z całego województwa lubelskiego uprzejmie proszę o pomoc i wsparcie w jak najszybszych dostawach do jednostek ochrony zdrowia odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej minimalizującego możliwość zachorowania na COVID – 19. Stosownie do postanowień Kodeksu pracy – to pracodawcy są obowiązani chronić zdrowie i życie pracowników (lekarzy i personelu medycznego) poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przejawem tej powinności jest obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie i przeszkolenie pracowników w posługiwaniu się tymi środkami. Z informacji płynącymi do tut izby wynika, że brak jest, niestety, właściwych środków ochrony indywidualnej.

W związku z powyższym proszę Pana Wojewodę o niezwłoczne zapewnienie dostępności dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia w województwie środków, o których mowa powyżej z uwzględnieniem także potrzeb jednostek stomatologicznych w szczególności przeznaczonych do przyjmowania pacjentów w przypadkach nagłych
i niecierpiących zwłoki. Sygnalizuję także, że mniejsze podmioty w tym specjalistyczne praktyki lekarskie powinny mieć umożliwiony, szybki dostęp do właściwych środków ochrony indywidualnej. Biorąc powyższe pod uwagę zgłaszam gotowość do przekazywania sygnałów spływających do izby dotyczących braków właściwych środków ochrony osobistej.

Z poważaniem

Wiceprezes ORL w Lublinie
dr n. med. Jacek Szkutnik

   
Skan pisma ORL do wojewody lubelskiego

Pismo

 

Opinia prawna Zespołu Radców Prawnych LIL

Lekarzu i lekarzu dentysto zapewnienie odzieży ochronnej to jest obowiązek pracodawcy. Nie narażaj swojego zdrowia i życia.

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  – to pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników (lekarzy i personelu medycznego) poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przejawem tej powinności jest  zgodnie z art. 2376 § 1 k.p.-  obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Obecnie pouczenie o i przeszkolenie o możliwości zniwelowania zachorowania na COVID -19. 

rpr Leszek Kubicz

Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w stanowisku z 15 maja 2020 r. w sprawie prawa osób wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 zaznacza, że odmowa wykonywania pracy zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i umowy cywilnoprawnej przez osoby wykonujące zawody medyczne jest dopuszczalna, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby wykonującej zawód medyczny poprzez naruszenie norm prawa lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę.

W przypadku pracowników wykonujących zawody medyczne odmowa taka będzie dopuszczalna wówczas, gdy warunki pracy będą stwarzały dla nich wysokie ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Pełna treść stanowiska w załączniku poniżej.

TREŚĆ PDFArchiwum

Archiwum - tematycznie