Apel i stanowisko NRLNRL, MZ

APEL Nr 12/20/VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 28 marca 2020 r.

do

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 
podmiotów tworzących podmioty lecznicze
oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 
o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Z uwagi na wzrost z każdym dniem zagrożenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań zmierzających do zmniejszenia narażenia pracowników na kontakt z pacjentami zarażonymi, w szczególności poprzez wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni oraz personelu medycznego w poradniach i oddziałach szpitalnych wykonujących świadczenia w ramach kontraktów z NFZ  (tam gdzie to możliwe).

Apel ten podyktowany jest troską o bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i pracowników służby zdrowia. W opinii Prezydium zważywszy na stan epidemii COVID-19 nie wszyscy świadczeniodawcy muszą realizować świadczenia w pełnej gotowości i obsadzie. W obecnej sytuacji niezbędne jest ograniczenie liczby funkcjonujących gabinetów i poradni oraz personelu medycznego w poradniach i oddziałach szpitalnych.

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań wpłynie również na zmniejszenie jednoczasowego zużycia jakże deficytowych obecnie środków ochrony indywidualnej. Ograniczenie zaś liczby osób udzielających świadczeń w tym samym miejscu i czasie pozwoli na ograniczenie ryzyka w tej grupie zawodowej, a w konsekwencji eliminacji z systemu ochrony zdrowia całego personelu medycznego placówki lub jej komórki organizacyjnej w przypadkach konieczności poddania przymusowej kwarantannie.

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach, w obliczu sytuacji nadzwyczajnej zwracamy się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o odejście od formalizmu i podjęcie szybkich decyzji w powyższych sprawach dla dobra nas wszystkich.

 

STANOWISKO Nr 36/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 28 marca 2020 r.

w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzeciwia się regulacji prawnej przewidzianej w ustawie o zmianie niektórych ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druk sejmowy nr 301), która przewiduje, że osoba wykonująca zawód medyczny, uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym w ich transporcie nie może uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej innym pacjentom.

Artykuł 7d dodawany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest zredagowany w sposób niejednoznaczny i nie daje odpowiedzi, czy swym zakresem obejmuje on tylko lekarzy świadczących pracę w szpitalach przekształconych na zakaźne (lekarze tam zatrudnieni niewątpliwie uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2), czy też dotyczy wszystkich lekarzy zatrudnionych w każdej placówce ochrony zdrowia, w której mogą być leczeni pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Przede wszystkim jednak samorząd lekarski sprzeciwia się temu uregulowaniu, ponieważ jego wejście w życie nieuchronnie doprowadzi do pozbawienia innych pacjentów dostępu do możliwości uzyskania należnych im świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowany przepis będzie powodował istotne braki lekarzy w innych placówkach ochrony zdrowia, a nawet konieczność zaprzestania udzielania przez nie świadczeń zdrowotnych.