Czasowe zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

 

Lubelska Izba Lekarska przypomina, że lekarze oraz lekarze dentyści którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie osiągają żadnych przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, (link : https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/rozdzial-2-zrodla-przychodow/1478/#ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/art-10/ ), z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, mogą być zwolnieni na czas określony z opłacania obowiązkowych składek członkowskich.

Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje wyłącznie na okres nieosiągania jakichkolwiek przychodów poza rentą lub emeryturą.

Zwracamy się z prośbą o poprawne wypełnianie wniosku tj. wpisywanie w polu "do" (okres zwolnienia - rok i miesiąc) konkretnej daty. Niepoprawnie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.

Zwolnienie powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz złoży wniosek i oświadczenie. NIE MA ZWOLNIEŃ WSTECZ

Wniosek - zwolnienie z opłacania składek na czas określony (pdf)

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów (pdf)

Wniosek i oświadczenie można składać drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail : skladki@oil.lublin.pl

Dokumentacja może być zeskanowana lub sfotografowana aparatem w jakości umożliwiającej odczytanie dokumentów.

Archiwum

Archiwum - tematycznie