Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie tzw. importu docelowego oraz jego refundacji

MZ

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Minister Zdrowia wprowadza uproszczony tryb procedury tzw. Importu docelowego oraz jego refundacji, odbywających się w trybach art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357).

Procedura obowiązuje od dnia opublikowania komunikatu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

PROCEDURA IMPORTU DOCELOWEGO

Wymagane dokumenty:
  1. 1. W przypadku gdy produkt ma być stosowany poza podmiotem leczniczym
  • • zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego lub środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego wystawione przez lekarza prowadzącego terapię i potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.
  • • zaświadczenie lekarskie zawierające pełną informację o chorobie pacjenta potwierdzone przez lekarza.
  1. 2. W przypadku gdy produkt ma być stosowany w podmiocie leczniczym
  • • zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego wystawione przez lekarza na potrzeby doraźne podmiotu, zaakceptowane przez kierownika podmiotu i potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.
  • • uzasadnienie zapotrzebowania.

REFUNDACJA TZW. IMPORTU DOCELOWEGO

Wymagane dokumenty
  • • wniosek o wydanie zgody na refundację sprowadzanego z zagranicy produktu leczniczego, wypełniony i podpisany przez świadczeniobiorcę (pacjenta) lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • • oświadczenie o ubezpieczeniu lub dokument potwierdzający prawo pacjenta do świadczeń finansowanych ze środków publicznych;
  • • zaświadczenie lekarskie zawierające pełną informację o chorobie pacjenta potwierdzone przez lekarza (zaświadczenie może zostać podpisane przez lekarza podpisem kwalifikowanym, lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub certyfikatu ZUS)

Źródło MZ: 
Pełna treść komunikatu (sposób składania wniosków, wzory zapotrzebowania i wniosku o refunadację)

Archiwum

Archiwum - tematycznie