Odpowiedź MZ na stanowisko ORL w LublinieMZ

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na stanowisko 1/2022 z dnia 9 lutego br. w związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.01.2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS‑CoV‑2 (Dz.U. 2022 poz. 151), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Ministerstwo Zdrowia systematycznie podejmuje kolejne działania i inicjatywy legislacyjne mające na celu ułatwienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach epidemii. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że teleporady stanowią komplementarny, a nie substytucyjny element systemu ochrony zdrowia i od początku funkcjonowania na poziomie POZ mogły być udzielane wyłącznie w przypadkach, gdy ocena stanu klinicznego, w tym zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymagał osobistej obecności lekarza. Co istotne, pacjent przebywając w izolacji domowej ze względu na objawowy charakter przebiegu Covid‑19, wymaga stałego monitorowania stanu klinicznego z uwagi na charakter schorzenia, w trakcie którego może dojść do gwałtownego pogorszenia stanu klinicznego, w tym narastającej niewydolności oddechowej będącej bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji. Co do zasady, liczba oraz formuła zapewnianych wizyt (teleporada, wizyta osobista w gabinecie lub domowa) uzależniona jest od stanu klinicznego pacjenta. Jednakże, osoby powyżej 60. r.ż., z uwagi na wiek oraz często występującą wielochorobowość, należą do grupy chorych u których ryzyko ciężkiego przebiegu COVID‑19 jest stosunkowo duże. Niewątpliwie, grupa ta charakteryzuje się także najbardziej zróżnicowanymi i zintensyfikowanymi potrzebami zdrowotnymi. Według danych Ministerstwa Zdrowia od początku roku 2022, a więc w okresie, kiedy pojawił się wariant Omikron, grupa pacjentów powyżej 60 r.ż. stanowi 18% stwierdzanych zakażeń oraz aż 90% przypadków zgonów pacjentów, u których uprzednio stwierdzono zakażenie wirusem. Zatem, oprócz oczywistych jak się wydaje aspektów medycznych, wprowadzone regulacje mają także na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego tej grupy pacjentów w okresie epidemii oraz ukierunkowanie na zwiększoną kontrolę ich stanu klinicznego.

Warto zauważyć, że wynikające z nowelizacji standardu badanie fizykalne, może odbyć się w przychodni POZ albo podczas wizyty domowej. Standard nie wymusza zatem każdorazowej wizyty domowej, pozostawiając decyzję odnośnie warunków przeprowadzenia badania fizykalnego lekarzowi, niemniej jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 poz. 540), w każdym przypadku uzasadnionym medycznie porada lekarska powinna być udzielana w domu pacjenta. Dodatkowo, wydane w dniu 14 sierpnia 2020 r. "Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS‑CoV‑2', wskazują, iż harmonogram pracy przychodni powinien uwzględniać czas na teleporady, wizyty osobiste w przychodni, wizyty domowe oraz świadczenia dla dzieci zdrowych (m.in. bilanse i szczepienia). Szczegółowy plan pracy powinien być ustalany przez zarządzających podmiotem leczniczym, uwzględniając możliwości organizacyjne świadczeniodawcy oraz wytyczne postępowania w czasie epidemii SARS‑CoV‑2. Wprowadzone zmiany nie stoją zatem w sprzeczności z obowiązującymi już od 2020 r. regulacjami i rekomendacjami dla lekarzy POZ. Nie wprowadzają również rewolucyjnych zmian w zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych na poziomie opieki podstawowej.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

Zobacz ==> Stanowisko ORL w Lublinie z dnia 9 lutego 2022 r.